0
 
   
 
KKYDP Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Yayımlandı
 
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/64) 04.09.2012 Tarihinde Yayımlandı.

Tebliğin Amacı:Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Tebliğin Kapsamı:Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yapılması gereken hususları kapsar.

Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;
a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı,
b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,
c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,
ç) alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar,
d) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri,
e) Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
(2) Bu Tebliğ kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmez.
(3) Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.
(4) Un, karma yem ve zeytinyağı konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez. Kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul edilmez. Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir.
(5) Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilir.

Yatırım süresi:Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 01/Aralık/2013’tür.

Başvuru Süresi:Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvurular, 04.Eylül.2012 tarihinde başlamış olup 02.Kasım.2012 günü mesai bitimine kadar İl Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. (Başvurular, tebliğe ait Uygulama Rehberi Bakanlığımızca yayınlandıktan sonra kabul edilmeye başlanacaktır.)

Başvuracak kişi ve kuruluşlar: Başvurular, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.
1) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.
2) Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.
3) Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;
a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,
b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri,
ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

Şirket ve Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir. Kuruluşların proje başvurusu, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.

Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı
1) Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 150.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 600.000 Türk Lirasını geçemez.
2) Hibeye esas proje tutarının % 50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.
3) Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.
Yatırımcıların, daha geniş bilgi almak için İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

590588oluşturulma04.09.2012 / 11:15güncelleme06.09.2012 / 14:44görüntülenme1638pdfwordexcelprint
 
   
 
.:: yukarı ::.
online site yönetim sihirbazı: sitefiks
0
0,06